Kullanıcı Tag Listesi

1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Şu an İktisada Giriş Ders Notları kategorisindeki İktisat Final Soruları isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Kayıtlı Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  1.001

  Wink İktisat Final Soruları

  1. İktisadın, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  Sayısal iktisat

  Politik iktisat

  Normatif iktisat

  Makro iktisat

  Mikro iktisat

  2.
  Şekilde yer alan üretim imkanları eğrisine göre, mevcut kaynak düzeyi ile ekonominin gerçekleştiremeyeceği üretim bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  D

  E

  A

  B

  C

  3.
  Normal bir mal için çizilen yukarıdaki şekle göre, talep eğrisinin D0 konumundan D1 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Tüketici gelirindeki azalma

  Tamamlayıcı mal fiyatlarındaki artış

  İkame mal fiyatlarındaki artış

  Fiyatın düşebileceği beklentisinin yaygınlaşması

  Tüketici sayısındaki azalma

  4. Bir malın fiyatı 200 YTL iken satın alınmak istenen miktarı 12 adet iken malın fiyatı 300 YTL' ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 6' ya düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  -2

  -1

  -0,5

  -0,2

  -5

  5. Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, piyasadaki mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlemesi durumunda ortaya çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  Fiyatın düşmesi

  Üreticilerin gelirinin azalması

  İşlem hacminin artması

  Fiyatın artması

  Piyasaya yeni üreticilerin girmesi

  6. Marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu üretim düzeyinde toplam fiziki ürün nasıldır?
  Azalandır.

  Sıfırdır.

  Maksimumdur.

  Minimumdur.

  Artandır.

  7. Tam rekabetçi bir firma 1,000 birim malı toplam 30 bin YTL’ye üreterek kârını maksimize ediyorsa ve malın birim satış fiyatı 40 YTL ise, toplam kâr kaç bin YTL’dir?
  10

  20

  12

  2

  5

  8. Üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenen piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
  Monopson

  Tekel

  Tam rekabet

  Oligopson

  Oligopol

  9. Bir firma istihdam ettiği işçi sayısını 10’dan 15’e çıkarttığında toplam geliri 100 bin YTL’den 120 bin YTL’ye yükseldiğine göre, emeğin marjinal ürün geliri kaç bin YTL’dir?
  12.5

  10

  5

  10

  4

  10. Ulusal güvenlik hizmeti aşağıdaki mal gruplarından hangisine dahil edilmelidir?
  Kamusal mallar

  İçsel mallar

  Devlet tarafından üretilen mallar

  Özel mallar

  Dışsal fayda sağlayan özel mallar

  11. Devletin mal, hizmet veya işgücü karşılığı olmaksızın hanehalklarına yaptığı ödemelere ne ad verilir?
  Tavan fiyat uygulaması

  Taban fiyat uygulaması

  Asgari ücret uygulaması

  Fiyat ve miktar kontrolü

  Transfer ödemeleri

  12. Vergi sisteminin, vergi oranlarının düşürülerek bireyin çalışma isteğini, tasarrufları ve yatırımları teşvik edecek şeklilde reforme edilmesini içeren politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
  Liberal politikalar

  Dış ticaret politikaları

  İthal ikameci politikalar

  Para politkaları

  Arz yönlü politikalar

  13. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları içerisinde yer almaz?
  Firmaların ve devletin yeni bina yaptırmak için yaptıkları harcamalar

  Stoklardaki azalmalar

  Bireylerin yeni ev yaptırmak için yaptıkları harcamalar

  Firmaların ve devletin yeni teçhizat ve tesisat alımı için yaptıkları harcamalar

  Bireylerin günlük gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar

  14. Bir grup mal ve hizmetin 2000 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 100 bin lira, 2004 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 140 bin lira ise, bu mal ve hizmet grubunun fiyatları 2000-2004 döneminde yüzde kaç artmıştır?
  -40

  -20

  40

  20

  0

  15.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2003 yılında gerçekleşen ortalama tüketim eğilimi değeri kaçtır?
  0.60

  0.90

  0.80

  0.70

  0.50

  16.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2003 yılında gerçekleşen ortalama tasarruf eğilimi değeri nedir?
  0.40

  0.10

  0.20

  0.30

  0.50

  17. Bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında denge sağlanması durumunda ortaya çıkan harcama açığına ne ad verilir?
  Enflasyonist açık

  İkiz açık

  Cari açık

  Deflasyonist açık

  Dezenflasyonist açık

  18. Marjinal tüketim eğilimi 0.77 ve marjinal ithal eğilimi 0.10 ise, harcama çarpanı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  3,03

  5,02

  4

  6

  10,12

  19. Bir ekonomi için hesaplanan kamu harcamaları çarpanının değeri 3 ise, vergi çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  -4

  4

  2

  -2

  0

  20. Yüksek oranda işsizliğin söz konusu olduğu ekonomilerde devlet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  Faiz oranlarını artırmalıdır.

  Özel ve kamu kesimi harcamalarını artırmalıdır.

  Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerini kaldırmalıdır.

  Vergileri artırmalıdır.

  Reeskont oranını düşürmelidir.

  21. TC Merkez Bankası tarafından yapılan para arzı tanımlarından en likit olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  M3A

  M1

  M3

  M2

  M2Y

  22. Paranın satın alma gücünü aşağıdakilerden hangisi belirler?
  Döviz kuru

  İşsizlik oranı

  Faiz oranı

  Ekonomik büyüme

  Fiyatlar

  23. Yılda 200 YTL faiz ödemesi olan bir tahvil 1.000 YTL' ye satılıyorsa, söz konusu tahvilin faiz oranı yüzde kaçtır?
  0,5

  0,10

  0,40

  0,25

  0,20

  24. Paranın ihtiyat amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Gerçekleşen harcamaların planlanan harcamalara eşit olması

  Marjinal tüketim eğiliminin 1'den küçük olması

  Para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusunda belirsizlik olması

  Harcamaların sabit bir oranda artması

  Beklenmeyen harcamaların karşılanması

  25. Kısa dönem toplam arz eğrisine göre, fiyatlarla üretim miktarı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  Fiyatlar arttığında üretim artar.

  Fiyatlar azaldığında üretim değişmez.

  Fiyatlar arttığında üretim azalır.

  Fiyatlar azaldığında üretim artar.

  Fiyatlar arttığında üretim değişmez.

  26. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
  Para arzının azalması

  Yatırımların artması

  Faiz oranlarının düşmesi

  Kamu harcamalarının artması

  Vergi oranlarının düşürülmesi

  27. Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha etkin, yani daha düşük fırsat maliyeti ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
  Mutlak üstünlük

  Karşılaştırmalı üstünlük

  Sınırlı üstünlük

  Marjinal üstünlük

  Emek yoğun üstünlük

  28. İthal edilen mallara konulan vergiye ne ad verilir?
  Tarife dışı engel

  Tarife

  Kota

  Ambargo

  İthalat nomenklatürü

  29. Çalışan bir kişinin bakmak zorunda olduğu kişi sayısına ne ad verilir?
  Aktif nüfus

  Bağımlı nüfus

  Ortalama nüfus

  Optimum nüfus

  Minimum nüfus

  30. Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları dış ticaret stratejisine ilişkin yaptığı sınıflandırmaya göre, uluslararası ticareti tamamen serbest bırakan veya çok az kontrol uygulayan ülkeler aşağıdakilerden hangisinin içerisinde yer alır?
  Dış ticarete tamamen kapalı olanlar

  Tamamen içe dönükler

  Tamamen dışa dönükler

  Ilımlı içe dönükler

  Ilımlı dışa dönükler  1. İki değişkenin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu belirleyen koşullu önermeye ne ad verilir?
  Marjinal analiz

  Hipotez

  Tümdengelim

  Tümevarım

  Korelasyon

  2.
  Şekilde yer alan üretim imkanları eğrisine göre, mevcut kaynak düzeyi ile ekonominin gerçekleştiremeyeceği üretim bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  C

  D

  B

  E

  A

  3. Devletin bir mala ilişkin olarak sübvansiyon uygulaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  Arzın artmasına

  Üretim maliyetlerinin artmasına

  Arz eğrisinin sola kaymasına

  Arz eğrisinin dikey eksene paralel hale gelmesine

  Arz eğrisinin yatay eksene paralel hale gelmesine

  4. İki mal arasındaki çapraz talep esnekliği katsayısı pozitif bir değerse, bu iki malın birbirine göre durumuna ne ad verilir?
  Tamamlayıcı mallar

  Lüks mallar

  İlişkisiz mallar

  İkame malları

  Zorunlu mallar

  5. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha küçük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
  Kurumlar

  Tüketiciler

  Talep edenler

  Üreticiler

  Devlet

  6. Marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu üretim düzeyinde toplam fiziki ürün nasıldır?
  Azalandır.

  Sıfırdır.

  Artandır.

  Minimumdur.

  Maksimumdur.

  7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biridir?
  Sınırlı sayıda alıcı, çok sayıda satıcı vardır

  Mallar homojendir

  Piyasaya giriş kısıtlı, çıkış serbesttir

  Çok sayıda alıcı, sınırlı sayıda satıcı vardır

  Piyasaya giriş serbest, çıkış kısıtlıdır

  8. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Piyasada tek firma olması

  Ekonomik kârın söz konusu olmaması

  Üretim miktarının sabit olması

  Yakın ikâme mallarının varlığı

  Fiyatın sabit kalması

  9. Aşağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fonlar içerisinde yer almaz?
  Tüketici kredileri

  Bireylerin tasarrufları

  Devletin borçlanma talebi

  Ticari krediler

  Yatırım kredileri

  10. Özel firmaların kamusal mal üretmede isteksiz olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Maliyetlerin çok yüksek olması

  Fiyat mekanizmasının işlemeyişi

  Üretimin çapraşık bir organizasyon gerektirmesi

  Kârın düşük olması

  Teknolojinin kullanılamaması

  11. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağını öne süren iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Post Keynesyen model

  Fiyat yapışkanlığı modeli

  Klasik model

  Monetarist model

  Keynesyen model

  12.
  I. Vergiler
  II. Kamu harcamaları
  III. Para miktarı
  Yukarıdakilerden hangileri maliye politikası kapsamında değerlendirilecek olan değişkenlerdir?
  I ve II

  Yalnız III

  I ve III

  II ve III

  I, II ve III

  13. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları içerisinde yer almaz?
  Bireylerin yeni ev yaptırmak için yaptıkları harcamalar

  Stoklardaki azalmalar

  Firmaların ve devletin yeni teçhizat ve tesisat alımı için yaptıkları harcamalar

  Firmaların ve devletin yeni bina yaptırmak için yaptıkları harcamalar

  Bireylerin günlük gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar

  14. Aşağıdakilerden hangisi GSMH hesaplanırken göz önüne alınacak harcama türlerinden biri değildir?
  Marjinal sosyal maliyetler

  Net ihracat

  Kamu harcamaları

  Yatırım harcamaları

  Tüketim harcamaları

  15.
  Yukarıdaki tabloya göre, söz konusu ekonomi için hesaplanacak marjinal tüketim eğilimi değeri kaçtır?
  0.80

  0.70

  0.90

  0.60

  0.50

  16.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2003 yılında gerçekleşen ortalama tüketim eğilimi değeri kaçtır?
  0.70

  0.80

  0.90

  0.60

  0.50

  17. Harcama çarpanının değeri 3 iken, kamu harcamalarındaki 100 bin YTL'lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  33 bin YTL azalış

  300 bin YTL artış

  33 bin YTL artış

  300 bin YTL azalış

  103 bin YTL artış

  18. Bir ekonomide planlanan toplam harcamalar 170 bin YTL, gayrisafi milli hasıla değeri 150 bin YTL ise, stoklarda nasıl bir değişme meydana gelir?
  20 bin YTL azalma

  20 bin YTL artma

  320 bin YTL azalma

  100 bin YTL artma

  320 bin YTL artma

  19. Bir ekonomi için hesaplanan kamu harcamaları çarpanının değeri 3 ise, vergi çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  4

  -2

  -4

  0

  2

  20. Dahil olunan gelir dilimi arttıkça uygulanan vergi oranının da arttığı gelir vergisine ne ad verilir?
  Artan oranlı gelir vergisi

  Spesifik gelir vergisi

  Otonom gelir vergisi

  Sabit oranlı gelir vergisi

  Değişken gelir vergisi

  21. Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlaması, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  Tasarruf aracı olmasını

  Finansal yeniliklere olanak tanımasını

  Hesap birimi olmasını

  Değer muhafaza aracı olmasını

  Değişim aracı olmasını

  22. Cüzdanda bulunan, mal ve hizmetlerin satın alınmasında üzerinde yazılı miktar kadar değeri ifade eden nesnelere ne ad verilir?
  Para benzeri

  Mal para

  Kaydi para

  İtibari para

  İyi para

  23. Paranın ihtiyat amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Harcamaların sabit bir oranda artması

  Beklenmeyen harcamaların karşılanması

  Marjinal tüketim eğiliminin 1'den küçük olması

  Gerçekleşen harcamaların planlanan harcamalara eşit olması

  Para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusunda belirsizlik olması

  24. Para nötr ise, para miktarındaki değişmeler aşağıdaki değişkenlerden hangisini etkiler?
  Yatırım miktarını

  Fiyatlar genel düzeyini

  Reel harcama miktarını

  Üretim miktarını

  İşsizlik oranını

  25. Stagflasyon ortamında fiyatlar ve üretimde gözlenen seyir aşağıdakilerden hangisidir?
  Fiyatlar artarken üretim sabit kalır.

  Fiyatlar ve üretim düşer.

  Fiyatlar düşerken üretim artar.

  Fiyatlar artarken üretim düşer.

  Fiyatlar ve üretim artar.

  26. Bir ekonomide sermaye stokundaki azalma aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  Toplam arzın artmasına

  Toplam arz eğirisinin sola kaymasına

  Toplam arz eğrisinin yatay eksene paralel hale gelmesine

  Üretim miktarının artmasına

  Fiyatlar genel düzeyinin düşmesine

  27. İthal edilen mallara konulan vergiye ne ad verilir?
  İthalat nomenklatürü

  Ambargo

  Kota

  Tarife dışı engel

  Tarife

  28. Yerli firmalar tarafından üretilen ve aynı zamanda ithali de yapılan mallara ne ad verilir?
  Ticari mallar

  İkame mallar

  Serbest mallar

  İthalata rakip mallar

  Mutlak üstünlüğe sahip mallar

  29. İşgücü arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak belirlenir?
  Ücret düzeyine

  İşgücü talebine

  Teknolojinin içinde bulunduğu düzeye

  Çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne

  İşgücü verimliliğine

  30. Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma kavramları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Büyüme hızı ile kalkınma hızı arasındaki fark nüfus artış oranını verir.

  Kalkınma hızı tasarruf oranı ile büyüme oranının toplamına eşittir.

  Büyüme hızı her zaman kalkınma hızından yüksektir.

  Büyüme sayısal, kalkınma niteliksel bir kavramdır.

  Büyüme kalkınmaya göre daha geniş kapsamlı bir kavramdır.


  TEST 3

  1. İktisadın, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  Politik iktisat

  Mikro iktisat

  Makro iktisat

  Sayısal iktisat

  Normatif iktisat

  2.
  Şekilde yer alan üretim imkanları eğrisine göre, mevcut kaynak düzeyi ile ekonominin gerçekleştiremeyeceği üretim bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  E

  C

  B

  D

  A

  3. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sola kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yönde olacaktır?
  Denge fiyatı değişmez, denge miktarı artar.

  Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez.

  Denge fiyatı ve denge miktarı artar.

  Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.

  Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.

  4.
  Tabloda bir ailenin haftalık peynir tüketimi gösterilmiştir. Bu aile için talebin fiyat esnekliği katsayısı kaçtır?
  -0.1

  -10

  -2

  -0.5

  -1

  5. Devletin piyasada oluşan denge ücretinin üzerinde bir fiyattan asgari ücret uygulaması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  İstihdamın artmasına

  Yüksek ücretler nedeniyle iş bulamayanların refah düzeyinin artmasına

  Çalışan ücretli kesimin refah düzeyinin düşmesine

  İşgücü maliyetlerinin azalmasına

  Piyasada işsizliğin artmasına

  6. Marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu üretim düzeyinde toplam fiziki ürün nasıldır?
  Maksimumdur.

  Sıfırdır.

  Minimumdur.

  Azalandır.

  Artandır.

  7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biridir?
  Mallar homojendir

  Çok sayıda alıcı, sınırlı sayıda satıcı vardır

  Piyasaya giriş serbest, çıkış kısıtlıdır

  Sınırlı sayıda alıcı, çok sayıda satıcı vardır

  Piyasaya giriş kısıtlı, çıkış serbesttir

  8. Aşağıdakilerden hangisi tekelci firmanın karşılaştığı talep eğrisi ile özdeştir?
  Toplam gelir eğrisi

  Ortalama gelir eğrisi

  Marjinal maliyet eğrisi

  Marjinal gelir eğrisi

  Ortalama maliyet eğrisi

  9. Aşağıdakilerden hangisi faktör talep esnekliğini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
  Marjinal ürün gelirinin azalma biçimi

  Üretim miktarı

  Faktörler arası ikâme olanağı

  Zaman

  Malın talep esnekliği

  10. Sadece satın alan için fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
  Kamusal mallar

  Özel mallar

  Lüks mallar

  Dışsal mallar

  Düşük mallar

  11.
  I. Vergiler
  II. Kamu harcamaları
  III. Para miktarı
  Yukarıdakilerden hangileri maliye politikası kapsamında değerlendirilecek olan değişkenlerdir?
  Yalnız III

  I ve III

  I, II ve III

  II ve III

  I ve II

  12. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağını öne süren iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Post Keynesyen model

  Keynesyen model

  Monetarist model

  Klasik model

  Fiyat yapışkanlığı modeli

  13. Gayrisafi milli hasıla hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Piyasa fiyatlarının esas alınmasını sağlamak

  Ürün kalitesindeki iyileşmeleri göz önüne almak

  Fiyat artışlarının etkisini gidermek

  Çifte saymaya engel olmak

  Nüfus artışlarının etkisini gidermek

  14. Aşağıdakilerden hangisi GSMH hesaplanırken göz önüne alınacak harcama türlerinden biri değildir?
  Marjinal sosyal maliyetler

  Kamu harcamaları

  Tüketim harcamaları

  Yatırım harcamaları

  Net ihracat

  15. Ortalama tüketim eğilimi ile ortalama tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşittir?
  5

  0

  1

  10

  2

  16.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2003 yılında gerçekleşen ortalama tüketim eğilimi değeri kaçtır?
  0.90

  0.80

  0.50

  0.70

  0.60

  17. Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0,70, marjinal ithal eğiliminin (MPI) 0,10 olduğu bir ekonomide harcama çarpanının değeri kaçtır?
  1,5

  4

  2

  1

  2,5

  18. Toplam harcamaların üretimin değerinden büyük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
  Hem stoklar, hem de GSMH artar.

  Hem stoklar, hem de GSMH azalır.

  Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.

  Stoklar artar, GSMH azalır.

  Stoklar azalır, GSMH artar.

  19. Vergilerin gelirden bağımsız olan kısmına ne ad verilir?
  Kurumlar vergisi

  Otonom vergi

  Stopaj

  Amortisman

  Gelir vergisi

  20. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.80 ve marjinal ithal eğilimi değeri 0.05 ise harcama ve vergi çarpanı değerleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -3

  Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -4

  Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -3

  Harcama çarpanı 1, vergi çarpanı 0

  Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -4

  21. Türkiye' de banknotların basımında aşağıdakilerden hangisi tekel yetkisine sahiptir?
  Merkez Bankası

  Hazine

  İçişleri Bakanlığı

  Ticari bankalar

  Sermaye Piyasası Kurulu

  22. TC Merkez Bankası tarafından yapılan para arzı tanımlarından en likit olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  M3

  M2

  M3A

  M1

  M2Y

  23. İşlem amaçlı para talebinde, elde tutulacak para miktarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  Gelecek kaygısı

  Harcamaların düzeyi

  Paraya duyulan güven

  Yatırım hacmi

  Banka mevduat hacmi

  24. Ekonomik birimlerin elde tutmak istedikleri para miktarına ne ad verilir?
  Para talebi

  Para arzı

  Likidite

  Baz para

  İşlem amaçlı para talebi

  25. Bir ekonomide sermaye stoğuna yeteri kadar ilave yapılmadığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sağa kayar.

  Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sola kayar.

  Sermaye stoku ve toplam arz eğrisi değişmez.

  Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sağa kayar.

  Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sola kayar.

  26. Stagflasyon ortamında fiyatlar ve üretimde gözlenen seyir aşağıdakilerden hangisidir?
  Fiyatlar ve üretim artar.

  Fiyatlar artarken üretim sabit kalır.

  Fiyatlar ve üretim düşer.

  Fiyatlar düşerken üretim artar.

  Fiyatlar artarken üretim düşer.

  27. Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
  Mutlak üstünlük

  Sermaye yoğun üretim

  Sınırlı uzmanlaşma

  Emek yoğun üretim

  Karşılaştırmalı üstünlük

  28. İthal edilen mallara konulan vergiye ne ad verilir?
  Tarife dışı engel

  Ambargo

  Kota

  İthalat nomenklatürü

  Tarife

  29. Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma kavramları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Büyüme sayısal, kalkınma niteliksel bir kavramdır.

  Büyüme hızı her zaman kalkınma hızından yüksektir.

  Kalkınma hızı tasarruf oranı ile büyüme oranının toplamına eşittir.

  Büyüme hızı ile kalkınma hızı arasındaki fark nüfus artış oranını verir.

  Büyüme kalkınmaya göre daha geniş kapsamlı bir kavramdır.

  30. Ortalama yılda %4 ekonomik büyüme oranına sahip bir ülkede üretim hacminin ikiye katlanabilmesi için gerekli süre yaklaşık kaç yıldır?
  50

  12

  25

  18

  20
  --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
.
;

Facebook Sayfamızı Beğenin